CSNE.CO.TH

Register account

Register account to access CSNE.CO.TH

Account information
Profile
Address
Rules & Human check
Rules of CSNE.CO.TH
 1. ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการจาก บริษัท ซีเอสเอ็นอี จำกัด (CSNE Co., Ltd.) ให้เป็นไปตามวิธีที่ทางเราได้กำหนดไว้ หรือจะกำหนดใช้ในอนาคต และทางเราสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ลงทะเบียนเพื่อรับบริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน กับทางเรา เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของตัวผู้ลงทะเบียนเอง หากในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าผู้ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ อาจรวมถึงการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนจ้งไว้หรือแแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังต้องเป็นข้อมูลผู้ลงทะเบียนเอง ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ต้องเป็นข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเอง และเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ เนื่องจากการละเมิด ดังกล่าว สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางเราแต่อย่างใด
 4. ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้ให้ถือเป็นข้อมูลของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ จะเก็บรักษา และถือว่า ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเป็นความลับของทางเรา
 5. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ลงทะเบียนต้องรักษา Username และ Password ของตัวท่านเองโดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ โดยเด็ดขาด หากเกิดความเสียหายกับ Username นั้นๆ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
 6. ห้ามผู้ลงทะเบียนนำ Username และ Password ของท่าน ไปให้บุคคลอื่นใช้ ร่วมใช้หรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด
 7. ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการ ปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันที
 8. ห้ามมีเจตนาหรือการกระทำที่ส่งผลรบกวน รุกราน ทำลายระบบ หรือข้อมูลบน บริษัท ซีเอสเอ็นอี จำกัด (CSNE Co., Ltd.) ของทางบริษัทฯ
 9. ห้ามสื่อสารด้วยข้อความข่มขู่ ภาพหรือข้อความลามกอนาจาร หรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอันดี งามของสังคมไทย
 10. ห้ามกระทำการใดๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ ที่ละเมิดกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม อันดีงามของสังคมไทย
 11. ทางเราขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมาย กับผู้ขอใช้บริการ ที่ลักลอบ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือการ กระทำใดๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางเรา
 12. ทางเราถือว่าการชำระเงินจะต้องเป็นตามที่เรากำหนดไว้เท่านั้น ทางผู้ใช้บริการไม่สามารถท่วงสิทธิ์ใดๆ เพิ่มเติมได้โดยทางเราถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
 13. ทางเรามีนโยบายการคืนเงินหรือขอคืนบริการในระยะเวลากำหนด 3 วันนับจากการสั่งซื้อ โดยท่านยอมรับตามข้อตกลงนโยบายการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว
 14. ทางเราถือว่าการยกเลิกสิทธิประโยชน์ อาจรวมถึงการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ โดยทางเราถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้ว และทางผู้ใช้บริการยอมถือว่ายอมรับของตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว